RegiTijd full client - Verlof en overuren

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 04:23 PM op Jos Koedam

Verlof in RegiCare-RegiTijd

 

RegiTijd houdt rekening met de verlof- en compensatie-afspraken zoals deze zijn opgenomen in de lopende CAO-regelingen binnen Zorg en Welzijn. Hieronder wordt eerst een algemene toelichting gegeven hoe binnen RegiTijd wordt omgegaan met verlof. Daarna wordt per verlofsoort een toelichting gegeven van de toepassing binnen de software. Als laatste beschrijft dit document wat  (eenmalig) moet worden gedaan bij het in gebruik nemen en welke werkzaamheden periodiek moeten worden uitgevoerd door de beheerder/superuser van uw organisatie.


Toepassing in RegiTijd

 

De kracht van RegiCare is de integrale ondersteuning van de dienstverlening waar de klant centraal staat en zo te komen tot rapportages vanuit zowel uren, kosten als inhoud van het werk.

 

RegiTijd heeft een ritmiek van een week waarbinnen de gemaakte uren worden vastgelegd door de medewerker. De leidinggevende beoordeelt en accordeert de gemaakte uren in de week erna. Bij de registratie is voor een optimum gekozen qua detaillering van de urenregistratie om zo een zo laag mogelijke administratieve druk te bewerkstelligen. Via Overzichten kunnen leidinggevenden en ondersteunende dienst diverse lijsten en rapportages maken. 

 

Indien een medewerker meer of minder uren geschreven heeft dan de contracturen wordt dit in RegiTijd inzichtelijk gemaakt in het urensaldo per week en per jaar. Conform de CAO is de software zo ingericht dat er vanuit wordt gegaan dat het teveel of te weinig uren in de komende periode wordt gecompenseerd. Hiervan wordt geen aparte registratie gemaakt.

 

Binnen RegiTijd zijn de verlofregelingen conform de afstemmingsafspraken uit de meest recente CAO en in het voordeel van de medewerker toegepast. Per CAO is voor Bovenwettelijk verlof, Vitaliteit, feestdagen, PBL en ADV een keuze te maken bij de inrichting of deze wel of niet wordt geactiveerd. De projectleider van AdSysCo zal u hierover adviseren.

 

In het ontwerp van de software is een bewuste keuze gemaakt dat (verlof)saldo niet automatisch zonder tussenkomst van de verantwoordelijke leidinggevende wordt afgeboekt. De medewerker registreert de verschillende soorten (verlof)uren. Voor de medewerker, leidinggevenden en ondersteunende dienst zijn de gedifferentieerde saldi inzichtelijk. RegiTijd ondersteunt daarmee het op dagelijkse basis kunnen inzien en bijhouden van de verlofstanden voor de medewerker, leidinggevenden en ondersteunende dienst.

 

Het is mogelijk om RegiTijd te koppelen met een personeels-/salarissysteem. De contracturen per medewerker worden dan bijgehouden in dit (bron)systeem en gesynchroniseerd met RegiTijd alwaar de beheerder de benodigde acties uitvoert om de verlofuren te berekenen.

 

Voorbeeld van scherm van medewerker (RegiTijd Online):

 

 

Voorbeeld van scherm van beheerder (RegiTijd full client):

 

 

Beginsaldo verlof

Een medewerker van een organisatie die start met RegiTijd heeft per deze startdatum één saldo “beginsaldo verlof”. Deze wordt bij de start eenmalig ingevoerd. Op basis van de in de software aanwezige informatie over de verlofregeling uit de betreffende CAO wordt, geautomatiseerd, per medewerker, naar rato van het dienstverband, het verlof toegekend. In het begin van het nieuwe jaar wordt door de beheerder van uw organisatie, de eindstand verlof van afgelopen jaar overgezet naar het nieuwe jaar. Dit dient pas te gebeuren nadat iedereen de tijdregistratie van het afgelopen jaar heeft afgerond.

 

Opname verlof en aanpassen verlofstand

Alle opname van verlofuren wordt via RegiTijd door de medewerker zelf geregistreerd en door de leidinggevende goedgekeurd. Het is de verplichting van de werkgever om toe te zien op voldoende opname van verlof in het belang van een goed functionerende medewerker.

 

Als na afloop van een jaar verlof over is, moeten medewerker en leidinggevende besluiten of en zo ja hoeveel verlofuren overgezet worden naar het nieuwe jaar.

Is er onverhoopt een half jaar na afloop van het voorgaande jaar nog verlof over, dan wordt dit in RegiTijd niet geautomatiseerd afgeboekt. Dit is een bewuste keuze in de software. Medewerker en werkgever hebben een verantwoordelijkheid volgens de CAO in het bespreekbaar maken van de opbouw en opname van het verlof. Zij zullen daarover overeenstemming moeten hebben alvorens er handmatig een correctie wordt uitgevoerd via de beheermodule/full client van RegiTijd.

 

Een aanpassing van het contract (zowel qua aantal uren als in periode) moet door de beheerder worden doorgevoerd in RegiTijd full client. Na opslaan van de aanpassing worden de verlofstanden door RegiTijd opnieuw doorgerekend.

 

Specificatie verlof

Organisaties kunnen hun medewerkers informeren over de specificatie van hun verlof via de Opmerkingenvelden.

 

De soorten verlofuren en -regelingen in RegiTijd

 

Alleen de soorten verlof die van toepassing zijn worden geactiveerd en toegekend per medewerker. In het algemeen is aan te bevelen om, indien de wens van een organisatie is om specifieke soorten verlof te kunnen onderscheiden ten behoeve van overzicht en rapportage, deze als aparte tijdschrijfrubrieken in RegiTijd op te nemen.

 

Vakantieverlof

Als je fulltime werkt, heb je 144 uur vakantie per jaar. Uiteraard geldt dat vakantie-uren naar rato wordt toegekend als je parttime werkt. Dit wordt automatisch berekend door RegiTijd op basis van de looptijd van het contract en het aantal contracturen. Het (vooraf) aanvragen van verlof gebeurt in samenspraak en volgens het werkproces in je organisatie. Na akkoord op de datum en duur van het verlof registreert de medewerker zelf in RegiTijd deze uren, in de week die is overeengekomen.

De heersende afspraak is dat je in ieder geval minimaal 3 weken aaneengesloten vakantie kunt opnemen. Daarnaast geldt dat vakantieverlof vervalt een half jaar na het opbouwjaar. Werkgever en werknemer dienen gezamenlijk toe te zien dat de medewerker het verlof opneemt en afspraken maakt indien verlof dient te vervallen.

 

Individueel keuzebudget (IKB) en bovenwettelijk verlof (BWV)

Sinds januari 2016 is het IKB in het leven geroepen. Dit betekent dat de medewerker en leidinggevende minimaal 1 keer per jaar in overleg gaan om tot een goed pakket te komen. Dit gesprek en de administratieve verwerking ervan zijn de verantwoordelijkheid van de medewerker en leidinggevende. De onderdelen waaruit het IKB is opgebouwd, blijven in formele zin bestaan en blijven per onderdeel apart in de CAO opgenomen. De onderdelen van het IKB worden door de werkgever apart geadministreerd. De werknemer die geen keuze maakt over (een deel van) het IKB, krijgt het (resterende deel van het) opgebouwde IKB in december van het betreffende kalenderjaar uitbetaald met inachtneming van de wettelijk verplichte inhoudingen.

 

Ook hier hebben we in RegiTijd een optimum neer willen zetten tussen de afspraken in de CAO, bescherming van de rechten van de medewerker en zo min mogelijk administratieve handelingen.

Bij de start van het gebruik van RegiTijd maakt u een keuze of standaard het recht op 26 uur bovenwettelijk verlof (bij een full time contract) wordt toegekend of niet. Aan medewerkers die vallen onder de "Cao Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening" moet standaard het recht op 26 uur bovenwettelijk verlof (bij een full time contract) toegekend worden, omdat vanaf 01-01-2024 het bovenwettelijk verlof als tijd is opgenomen in het IKB. Werknemers blijven de keuze houden om dit verlof om te zetten in geld.

 

Indien gekozen is om het bovenwettelijk verlof te activeren zal de beheerder, na het gesprek tussen medewerker en leidinggevende waar eventueel andere afspraken over de inzet van het IKB worden gemaakt (bijvoorbeeld uitbetaling), deze afspraken binnen RegiTijd door middel van het veld ‘aanpassingen verlof’ verwerken. Zo voer je een correctie uit op het bovenwettelijk verlof. Je wilt van je 26 uur vb. de helft uitbetaald krijgen en de helft verlof, dan kies je binnen ‘aanpassingen verlof’ voor uitbetalen verlof van 13 uur. De afspraken kunnen via een van de 3 Opmerkingenvelden in RegiTijd worden vastgelegd en zijn dan zichtbaar voor medewerker en leidinggevende.

 

Indien het bovenwettelijk verlof geactiveerd is, worden de verlofuren dus automatisch berekend en zichtbaar. Dit is daarmee de figuurlijke stok achter de deur om het gesprek aan te gaan en de gewenste aanpassingen door te voeren. Per medewerker zullen de afspraken omtrent het IKB dus jaarlijks/periodiek moeten worden bijgehouden en doorgevoerd in RegiTijd.

 

Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)

Jouw werkgever wil graag dat je in alle levensfasen vitaal aan het werk kunt blijven. Het PBL is bedoeld om je daarbij te ondersteunen. Het PBL bestaat uit een aantal uren dat je kunt gebruiken om extra vrij te zijn voor bijvoorbeeld opleiding of mantelzorg. De besteding van je uren overleg je met je werkgever. De werkgever kan een verzoek om opname van PBL weigeren als dat nodig is vanwege het organisatiebelang.

 

Je hebt recht op PBL sinds 1 januari 2010. Het aantal uren dat je krijgt, is naar rato van je dienstverband. Het PBL-verlof per jaar is 57 uur als je fulltime werkt. Werknemers die op 1 december 2009 45 jaar of ouder waren, kunnen recht hebben op meer uren PBL-verlof. Bij ziekte bouw je je PBL alleen op over het eerste half jaar en daarna alleen nog over arbeidsgeschikte uren.

Je kunt PBL-uren sparen. Gedurende vijf jaar stijgen ze in waarde mee met je loon. Na deze vijf jaar worden de nog openstaande PBL-uren uitbetaald, tenzij je samen met je werkgever een andere afspraak maakt in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast kan je aan je werkgever vragen om je PBL-uren te laten uitbetalen. Uitbetalen gebeurt dan aan het einde van het kalenderjaar. Het is dus belangrijk om hier goede afspraken over te maken en deze afspraken correct te verwerken via de beheermodule/full client van RegiTijd door de beheerder van uw organisatie.

Ook voor PBL geldt dat bij de inrichting van RegiTijd gekozen kan worden om het PBL wel of niet te activeren.

 

Vitaliteitsuren

De werknemer heeft afhankelijk van de leeftijd die hij in het betreffende kalenderjaar bereikt, recht op vitaliteitsuren naar rato van het dienstverband. De vitaliteitsuren vormen samen met het loopbaanbedrag het loopbaanbudget. De vitaliteitsuren zijn uren die in het lopende jaar of een volgend jaar zijn in te zetten (tot max. 5 jaar later) of in geld zijn om te zetten voor de financiering van afspraken over duurzame inzetbaarheid.

 

Bij de start van het gebruik van RegiTijd maakt u een keuze of standaard het recht op vitaliteitsuren wordt toegekend of niet.

Indien gekozen is om de vitaliteitsuren te activeren zal de beheerder, na het gesprek tussen medewerker en leidinggevende waar eventueel andere afspraken over de inzet van de vitaliteitsuren worden gemaakt, deze afspraken binnen RegiTijd door middel van het veld ‘aanpassingen verlof’ verwerken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in het Opmerkingenveld in RegiTijd.

 

Feestdagenverlof

Uitgangspunt is dat je gemiddeld per week het aantal uren registreert dat je volgens je contract moet werken. Het urensaldo geeft aan of je te veel of te weinig hebt geregistreerd.

 

Als een feestdag op een werkdag valt, dan registreer je het aantal uren dat je normaal gesproken op die dag zou werken.

 

Toekenning feestdagenverlof

 Volgens CAO Sociaal Werk:

 

De volgende volledige kalenderdagen worden aangemerkt als feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag. 

Voor elke feestdag die valt op een maandag tot en met vrijdag krijgt de werknemer met een voltijddienstverband 7,2 uur feestdagverlof toegekend. Voor de werknemer met een deeltijddienstverband wordt het feestdagverlof naar rato vastgesteld.

 

Voorbeeld: In 2020 vallen er 7 feestdagen op maandag t/m vrijdag. Wanneer men dus 36 uur werkt wordt er 7,2 * 7 = 50,4 uur feestdagenverlof toegekend. Wanneer men 12 uur werkt (dit is 1/3 van 36 uur) wordt er 50,4 / 3 = 16,8 uur toegekend.

 

In RegiTijd worden geen werkroosters/werkdagen vastgelegd. Het programma kent het totaal aan feestdagenverlof toe waar men recht op heeft op basis van het aantal contracturen en 7,2 uur op een dag en niet op basis van welke feestdagen vallen op de dagen dat je werkelijk werkt.

Deze regeling is conform CAO en zo eerlijk mogelijk voor alle medewerkers. Een medewerker die namelijk nooit op een feestdag zou werken volgens z’n rooster, zou in het andere geval altijd de uren feestdagenverlof mislopen, terwijl een andere medewerker dit wel toegekend zou krijgen. Dan heeft de laatste persoon meer vrije dagen in een jaar, wat oneerlijk is. Nu is het zo dat iedereen een bepaald aantal uren feestdagenverlof krijgt toegekend. De ene persoon neemt deze vrije dagen werkelijk op een feestdag op. Een ander krijgt de mogelijkheid deze uren elders in het jaar op te nemen, maar behoudt wel het recht op deze vrije uren.

 

Seniorenverlof / Arbeidsduurverkorting (ADV)

De leeftijd én de in-dienst-datum bepalen of een medewerker recht heeft op seniorenverlof. De overgangs- en garantieregeling rondom het seniorenverlof geldt voor werknemers in dienst op

1 januari 2009. Medewerkers die op 1 januari 2009 in dienst waren bij een andere werkgever met dezelfde CAO hebben ook recht op seniorenverlof.

 

Verzuimverlof

De uren die de medewerker afwezig was als gevolg van ziekte, worden door de medewerker zelf geregistreerd als verzuimverlof/ziekte. Bij langdurige volledige afwezigheid kan de beheerder van de organisatie de afwezige uren registreren. RegiTijd heeft ook een onderdeel ‘Verzuim’ t.b.v. de vastlegging in het kader van de wet Poortwachter.

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

Een zwangere medewerker heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hiervoor zijn wettelijke afspraken. De opbouw van het vakantieverlof loopt tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof door.

 

De beheerder voegt deze aparte tijdschrijfrubriek alleen toe bij personen voor wie dit opgaat. Evt. afspraken kunnen worden vastgelegd in het Opmerkingenveld in RegiTijd.

 

Ouderschapsverlof

Ouders hebben recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof (is gedeeltelijk betaald) en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.
Tijdens het wettelijk betaald ouderschapsverlof vindt er volledig verlofopbouw plaats.
Tijdens het onbetaald ouderschapsverlof vindt er geen verlofopbouw plaats.

De medewerker die wettelijk betaald ouderschapsverlof opneemt, registreert alle uren wettelijk betaald ouderschapsverlof op de opdrachtregel met de tijdschrijfrubriek ‘Ouderschapsverlof (wettelijk betaald)’. Deze uren worden niet afgetrokken van het aantal toegekende verlofuren. Evt. afspraken kunnen worden vastgelegd in het Opmerkingenveld in RegiTijd.

De medewerker die onbetaald ouderschapsverlof opneemt, bouwt over die uren geen verlof op. Daarom moet er een herberekening van het verlof plaatsvinden. De meest praktische en door ons geadviseerde werkwijze is om in het geval van onbetaald ouderschapsverlof een (tijdelijk) negatief aantal contracturen in te voeren voor het aantal uren en de duur van het onbetaald ouderschapsverlof. Deze vermindering van de contracturen wordt daarmee automatisch doorgevoerd in RegiTijd en de software berekent daarna het juiste aantal verlofuren waar iemand recht op heeft voor die periode. De medewerker registreert de uren van het onbetaald ouderschapsverlof niet. Daarom is er geen tijdschrijfrubriek 'Ouderschapsverlof (onbetaald)' nodig. 

 

Geboorteverlof
Partners die in loondienst werken hebben recht op eenmaal het aantal werkuren per week volledig betaald geboorteverlof.
Tijdens het volledig betaald geboorteverlof vindt er volledig verlofopbouw plaats.

De medewerker die geboorteverlof opneemt, registreert alle uren geboorteverlof op de opdrachtregel met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’. Deze uren worden niet afgetrokken van het aantal toegekende verlofuren. Evt. afspraken kunnen worden vastgelegd in het Opmerkingenveld in RegiTijd.

Aanvullend geboorteverlof

Partners die in loondienst werken hebben recht op maximaal 5 weken gedeeltelijk betaald aanvullend geboorteverlof.
Tijdens het gedeeltelijk betaald aanvullend geboorteverlof vindt er volledig verlofopbouw plaats.

De medewerker die aanvullend geboorteverlof opneemt, registreert alle uren aanvullend geboorteverlof op de opdrachtregel met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’. Deze uren worden niet afgetrokken van het aantal toegekende verlofuren. Evt. afspraken kunnen worden vastgelegd in het Opmerkingenveld in RegiTijd.

 

Onbetaald verlof
Tijdens het onbetaalde verlof vindt geen verlofopbouw plaats, daarom moet er een herberekening van het verlof plaatsvinden. De meest praktische en door ons geadviseerde werkwijze is om in het geval van onbetaald verlof een tijdelijk contract met een negatief aantal uren toe te voegen voor het aantal uren en de duur van het onbetaalde verlof. Deze tijdelijke vermindering van het aantal contracturen wordt daarmee automatisch doorgevoerd in RegiTijd en de software berekent daarna het juiste aantal verlofuren waar iemand recht op heeft voor die periode. De medewerker registreert de uren van het onbetaalde verlof niet. Daarom is er geen tijdschrijfrubriek 'Onbetaald verlof' nodig.


Buitengewoon verlof

Bij belangrijke familiegebeurtenissen zoals een huwelijk of begrafenis kan de werkgever buitengewoon verlof verlenen, als deze op een werkdag valt. Soms kan een werknemer meerdere dagen vrij krijgen.

 

De CAO noemt een aantal situaties op en de werkgever kan ook in andere situaties buitengewoon verlof met of zonder salaris geven. Bij calamiteiten of zorg in de directe omgeving van de werknemer bestaat er calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof voor een beperkte tijdsduur. De beheerder voegt deze aparte tijdschrijfrubrieken alleen toe bij personen voor wie dit opgaat. Evt. afspraken kunnen worden vastgelegd in het Opmerkingenveld in RegiTijd.

 

Levensloopverlof 

Is een oude spaarregeling waarmee werknemers geld of tijd kunnen sparen voor het opnemen van maximaal anderhalf jaar verlof, bijvoorbeeld zorgverlof, ouderschapsverlof, educatief verlof, sabbatsverlof of om eerder met pensioen te gaan. Deze regeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Alleen medewerkers met op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer kunnen tot 2021 doorsparen, hun tegoed laten staan en/of opnemen. De beheerder voegt deze aparte tijdschrijfrubriek alleen toe bij personen voor wie dit opgaat. Evt. afspraken kunnen worden vastgelegd in het Opmerkingenveld in RegiTijd.

Inzicht in minimaal op te nemen verlof


Een werknemer dient in een kalenderjaar minimaal het aantal uren wettelijk verlof, feestdagenverlof en evt. seniorenverlof op te nemen.

In RegiTijd kan een medewerker van zichzelf het totaal en resterend minimaal op te nemen verlof van een kalenderjaar inzien:

In RegiTijd full client is van alle medewerkers het totaal en resterend minimaal op te nemen verlof hier in te zien:


De gegevens zijn te filteren mbv de velden onderin het scherm, bv. op manager.

De gegevens kunnen getoond worden in een overzicht:
 

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

ORT wordt geregistreerd als aparte urensoort (naast direct, indirect en overig). De uren die zijn gemaakt waarvoor men recht heeft op een onregelmatigheidstoeslag, zijn daardoor eenvoudig terug te vinden en deze kunnen via het salarissysteem uitbetaald worden.

 

Generatieregeling

De generatieregeling is voor werknemers die:

  • binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken;
  • minimaal de helft van de oorspronkelijke arbeidsduur blijven werken;
  • waarbij in het afgelopen jaar de omvang van de arbeidsovereenkomst niet is uitgebreid;
  • in dienst zijn van een werkgever die een generatieregeling aanbiedt.

 

De regeling beschrijft de mogelijkheid om minder te gaan werken, waarbij over de minder gewerkte uren het salaris van de medewerker voor 50% wordt doorbetaald en meetelt voor het pensioen.

 

De door ons geadviseerde werkwijze is om in RegiTijd de contracturen aan te passen naar het  urenaantal dat er daadwerkelijk gewerkt wordt. De verlofstand moet nu worden herberekend om zo tot de juiste aantal verlofuren waar iemand recht op heeft te komen. Als de organisatie gebruik maakt van een koppeling tussen RegiTijd en een personeels-/salarissysteem, dan worden daarin de contracturen aangepast en komt met het synchroniseren het juiste contract mee. Dan worden na synchronisatie de verlofuren automatisch herberekend.

 

Voorbereidende werkzaamheden bij start gebruik RegiTijd

Voor de juiste berekening van het verlof dient per medewerker de geboortedatum in RegiCRM en het juiste contract en CAO-soort in RegiTijd te zijn ingevoerd. Daarnaast moet de juiste beginstand van het verlof zijn ingevoerd.

 

Periodiek beheer

  • Bij elke wijziging in een contract dienen de verlofstanden te worden herberekend door de beheerder van uw organisatie
  • Jaarlijks dienen de verlofstanden aan het eind van het jaar te worden overgezet naar het nieuwe jaar. Zie hiervoor de instructiekaart

 

Overuren in RegiCare-RegiTijd

 

Per week wordt het gewerkte aantal uren en het aantal te werken uren (= contracturen per week) bijgehouden. Als de week is afgelopen, dan wordt berekend of er uren teveel (overuren) of uren te weinig (uren tekort) zijn gewerkt. Tevens wordt er een totaalsaldo bijgehouden op basis van de maandag van week 1 t/m de laatste dag van de afgelopen hele week (= de laatste zondag). Het berekenen op basis van hele weken is noodzakelijk, omdat in RegiTijd geen rooster wordt bijgehouden.

 

In de sector Welzijn geldt het principe van “tijd voor tijd”: overuren dienen gecompenseerd te worden in de eerst volgende dagen/weken. Overuren worden in principe ook niet meegenomen naar een volgend jaar, tenzij anders overeengekomen. Er ontstaat zodoende geen stuwmeer van overuren. Aan het einde van een jaar vervallen automatisch alle overuren.

Het kan voorkomen dat er in de laatste hele week van een jaar overuren zijn gemaakt. Dan is het mogelijk om deze overuren door te schuiven naar het nieuwe jaar (zie hiervoor het betreffende artikel).

 

Aanpassingen in een CAO uitvoeren

 

Medewerkers van AdSysCo kunnen op verzoek per CAO bepaalde verlofonderdelen in- of uitschakelen. Zo kan bijvoorbeeld de toekenning van vitaliteitsuren worden uitgeschakeld in de CAO ‘Sociaal Werk’.

 Wanneer vervalt het recht op uren per verlofsoort?


Teksten uit Nederlandse wetgeving en cao’s mbt wanneer het recht op uren vervalt per verlofsoort (uitgezocht in augustus 2022):

  

Vakantieverlof/wettelijk verlof: 

Nederlandse wet: Deze vervalt een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin deze dagen zijn opgebouwd.

Cao Sociaal werk 2021 - 2023: 5.8A: Uitgangspunt is dat het vakantieverlof in het betreffende kalenderjaar wordt opgenomen.

Cao Gehandicaptenzorg 2021 – 2024: 8:9: De vakantie dient in de regel in het desbetreffende kalenderjaar te worden opgenomen.

Cao Kinderopvang en gastouderbureaus 2021 – 2022: 7.1 2: De medewerker moet haar vakantie-uren in principe opnemen binnen het kalenderjaar.

            

Bovenwettelijk verlof:

Nederlandse wet: Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De verjaartermijn gaat in aan het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Cao Kinderopvang en gastouderbureaus 2021 – 2022: 7.3 4: De medewerker mag maximaal 66 verlofuren meenemen naar een volgend kalenderjaar.

  

Seniorenverlof:

Cao Sociaal werk 2021 - 2023: bijlage 5, 1.l en 2.l: Het seniorenverlof moet in het desbetreffende kalenderjaar worden opgenomen.

Cao Kinderopvang en gastouderbureaus 2021 – 2022: 7.6 3: Heeft de medewerker aan het einde van het kalenderjaar niet alle uren van haar seniorenverlof opgenomen? Dan vervallen deze uren.

 

Verlofspaarregeling/Levensfasebudget:

Cao Sociaal werk 2021 - 2023: bijlage 13, 6: Het verlofspaarsaldo verjaart niet.

Cao Kinderopvang en gastouderbureaus 2021 – 2022: 7.4 f: Het bedrag in het levensfasebudget blijft uiterlijk tot het einde van het dienstverband bij de werkgever staan.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren